Logo

Så här ansöker du om flyghindertillstånd och utlåtande om flyghinder

Enligt luftfartslagen måste man ansöka om tillstånd för uppförande av flyghinder i förväg hos Transport- och kommunikationsverket Traficom. Med tillståndsansökan som ska skickas till Traficom ska du bifoga ett utlåtande om hindret av leverantören av flygtrafikledningstjänster, dvs. ANS Finland.

Lämnande av begäran om utlåtande till ANS Finland

Skicka begäran om utlåtande till ANS Finland med den elektroniska blanketten. Med blanketten kan du bifoga filer och kontrollera hindrets positionering med hjälp av en karttjänst. Om du skickar flera begäran om utlåtande samtidigt kan du spara blanketten som mall, varvid du endast behöver fylla i uppgifter om hindret på den nya blanketten.

Kartbilagor som skickas till ANS Finland ska vara i ett av de vanliga bildformaten (t.ex. jpeg, tiff) eller utdrag ur grundkartor eller terrängkartor i pdf-format.

Den som ansvarar för ett flyghinder ska utan dröjsmål underrätta ANS Finland om förändringar som gäller hindret eller ändringar i sina kontaktuppgifter.

Utlåtanden om flyghinder är avgiftsbelagda. Pris från och med 1.1.2014:

  • Hindrets höjd från markytan är mindre än 150 m 240 € (+ moms)
  • Hindrets höjd från markytan är 150 m eller mer 750 € (+ moms)

Handläggningstiden för begäran om utlåtande varierar från fall till fall. I typiska fall tar det cirka två veckor att behandla ett enskilt hinder. Förfrågningar om utlåtanden om flyghinder kan lämnas på lentoesteet@ansfinland.fi.

Lämnande av anmälan enligt tillståndsvillkoren till ANS Finland

Den som ansvarar för ett flyghinder ska utan dröjsmål underrätta ANS Finland om förändringar som gäller hindret eller ändringar i sina kontaktuppgifter på lentoesteet@ansfinland.fi.

I tillståndsvillkoren för flyghinder som påverkar flygtrafiken krävs det att man lämnar en anmälan till ANS Finland i förväg innan uppförandet inleds. Anmälan kan lämnas med blanketten ”Anmälan om flyghinder” (bara på finska).