Logo

Leveransvillkor för utlåtande om flyghinder från Air Navigation Services Finland Ab

Enligt 158 § i luftfartslagen måste man i förväg ansöka om tillstånd frånTransport- och kommunikationsverket Traficom för uppförande av flyghinder. Till ansökan om flyghindertillstånd ska bifogas ett utlåtande från berörd leverantör av flygtrafikledningstjänst och när det gäller vindkraftverk på havsområden också ett utlåtande av gränsbevakningsväsendet.

Air Navigation Services Finland Ab (ANS Finland) är den berörda leverantören av flygtrafikledningstjänst som avses i lagen.

I dessa leveransvillkor beskrivs de förfaranden och villkor på vars grund ANS Finland lämnar ett flyghinderutlåtande som begärs.

Kostnader för utlåtande

ANS Finlands flyghindertillstånd är avgiftsbelagt. Varje enskild anordning, byggnad, konstruktion eller märke (i fortsättningen "Hinder") som anges i begäran om utlåtande analyseras och det tas ut en avgift för det enligt den prislista som gäller när begäran om utlåtande tas emot. Avgiften tas ut från den som ansöker om utlåtande.

  • Hindrets höjd över markytan är mindre än 150 m 240 € (+ moms)
  • Hindrets höjd över markytan är 150 m eller mer 750 € (+ moms)

Betallningsvillkor 14 dagar.

Lämna begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande ska lämnas till ANS Finland på ett elektroniskt formulär, där filer kan bifogas. I begäran om utlåtande ska Hindrets exakta position och höjd anges samt markytans höjd på placeringsplatsen. I begäran om utlåtande ska dessutom uppges åtminstone de uppgifter som är markerade med asterisk (*) på det elektroniska formuläret.

Kartbilagor som bifogas till begäran om utlåtande ska vara i ett vanligt bildformat (t.ex. jpeg, tiff) eller utdrag ur grundkartor eller terrängkartor i pdf-format.

Av anvisningen för att fylla i begäran om utlåtande framgår närmare anvisningar. 

Ändringar i begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande kan ändras eller ångras innan formuläret skickas till ANS Finland.


Handläggning av begäran om utlåtande och lämnande av utlåtande

Handläggningstiden för begäran om utlåtande varierar från fall till fall.

Utlåtandet är på finska och det skickas till sökanden per e-post eller, om sökanden särskilt har begärt det, som vanligt brev. Leverans av utlåtande som/per brev måste anges i begäran om utlåtande. 

ANS Finlands ansvar

ANS Finland upprättar utlåtandet om flyghinder grundat på de uppgifter som anges i begäran om utlåtande  samt eventuella ytterligare uppgifter som begärts från sökanden. ANS Finland ansvarar inte för att de uppgifter man mottagit är korrekta, precisa eller tillförlitliga eller för skador som uppstår på grund av att uppgifter är felaktiga.

Kontaktinformation

Air Navigation Services Finland Ab
Pilotvägen 1 B
01530 Vanda
Ärenden gällande flyghinderutlåtanden:
Tfn 020 708 4350
lentoesteet (at)ansfinland.fi